Biotechnology

بيوتكنولوژي

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

مقدمه
اگرچه کاشت گياهان دارويي به هزاران سال پيش باز مي‌گردد ولي بايد گفت که در مورد اصلاح آنها تاکنون پيشرفت قابل ملاحظه‌اي صورت نگرفته است و در حال حاضر، تعداد کالتيوارهاي مفيد به‌دست آمده بر اثر اصلاح گياهان دارويي اندک است. هدف از اصلاح گياهان دارويي، افزايش کميت و کيفيت آن دسته از مواد مؤثره در اين گياهان است که در صنايع دارويي از اهميت خاصي برخوردار هستند. در سال‌هاي اخير توجه خاصي از جانب سازمان‌هاي مختلف در کشورهاي جهان در ارتباط با اصلاح اين گياهان صورت گرفته است. در این راستا استفاده از تکنیکهای وابسته به کشت بافت و بیوتکنولوژی به منظور ارتقاء صفات کمی و کیفی و کاهش زمان اصلاح نباتات از اهمیت خاصی برخوردار است.


کشت بافت
با تکنیک کشت بافت می توان از یک سلول به یک گیاه کامل دست یافت. در این تکنیک از روشهای جنین زایی ریزازدیادی و اندام زایی استفاده میگردد.استفاده از این تکنیک به همراه موتاسیون باعث سرعت بخشیدن به تکثیر انبوه تولید گیاهان عاری از بیماری انجام کار در تمام طول سال و کاهش هزینه خواهد شد.
اولین مرحله تکثیر قسمت مورد نظر در گیاه می باشد.پس از تعیین دز مناسب و انجام تیمار پرتوتابی و تکثیر دوباره گزینش درشرایط In-vitro با اعمال تیمار تنش صورت میگیرد .گیاهان گزینش شده بعد از انتقال به گلدان جهت سازگاری و تکثیر دوباره جهت سلکسیون انتهایی در مزرعه کشت شده و سپس مورد بررسی های تغییرات زنتیکی قرار خواهند گرفت.
يکي از بخش‌هاي مهم بيوتکنولوژي “کشت بافت” است که کاربردهاي مختلف آن در زمينه گياهان دارويي، از جنبه‌هاي مختلفي قابل بررسي است:
باززايي در شرايط آزمايشگاهي ( In-Vitro Regeneration )
تکثير گياهان در شرايط آزمايشگاهي، روشي بسيار مفيد جهت توليد داروهاي گياهي باکيفيت است. روش‌هاي مختلفي براي تکثير در آزمايشگاه وجود دارد که از جملة‌ آنها، ريزازديادي است. ريزازديادي فوايد زيادي نسبت به روش‌هاي سنتي تکثير دارد. با ريزازديادي مي‌توان نرخ تکثير را بالا برد و مواد گياهي عاري از پاتوژن توليد کرد. گزارش‌هاي زيادي در ارتباط با بکارگيري تکنيک ” کشت بافت ” جهت تکثير گياهان دارويي وجود دارد. با اين روش براي ايجاد کلون‌هاي گياهي از تيرة لاله در مدت 120 روز بيش از 400 گياه کوچک همگن و يک شکل گرفته شد که 90 درصد آنها به رشد معمولي خود ادامه دادند. براي اصلاح گل انگشتانه، از نظر صفات ساختاري، مقدار بيوماس، ميزان مواد مؤثره و غيره با مشکلات زيادي مواجه خواهيم شد ولي با تکثير رويشي اين گياه از راه کشت بافت و سلول، مي‌توان بر آن مشکلات غلبه نمود. چنان‌که مؤسسة گياهان دارويي بوداکالاز در مجارستان از راه کشت بافت و سلول گل انگشتانه موسوم به آکسفورد، توانست پايه‌هايي کاملاٌ همگن و يک شکل از گياه مذکور به‌دست آورد.
باززايي از طريق جنين‌‌زايي سوماتيک (غيرجنسي)
توليد و توسعة مؤثر جنين‌هاي سوماتيک، پيش‌نيازي براي توليد گياهان در سطح تجاري است. جنين‌زايي سوماتيک فرآيندي است که طي آن گروهي از سلول‌ها يا بافت‌هاي سوماتيک، جنين‌هاي سوماتيک تشکيل مي‌دهند. اين جنين‌ها شبيه جنين‌هاي زيگوتي (جنين‌هاي حاصل از لقاح جنسي) هستند و در محيط کشت مناسب مي‌توانند به نهال تبديل شوند. باززايي گياهان با استفاده از جنين‌زايي سوماتيک از يک سلول، در بسياري از گونه‌هاي گياهان دارويي به اثبات رسيده است. بنابراين در اين حالت با توجه به پتانسيل متفاوت سلول‌هاي مختلف در توليد يک ترکيب دارويي، مي‌توان گياهاني با ويژگي برتر نسبت به گياه اوليه توليد نمود.


حفاظت گونه‌هاي گياهان دارويي از طريق نگهداري در سرما
با تکيه بر کشت بافت و سلول مي‌توان براي نگهداري کالتيوارهاي مورد نظر در بانک ژن يا براي نگهداري طولاني مدت اندام‌هاي تکثير گياه در محيط نيتروژن مايع، اقدام نمود. نگهداري در سرما، يک تکنيک مفيد جهت حفاظت از کشت‌هاي سلولي در شرايط آزمايشگاهي است. در اين روش با استفاده از نيتروژن مايع (196- درجه سانتي‌گراد) فرآيند تقسيم سلولي و ساير فرآيندهاي متابوليکي و بيوشيميايي متوقف شده و در نتيجه مي‌توان بافت يا سلول گياهي را مدت زمان بيشتري نگهداري و حفظ نمود. با توجه به اينکه مي‌توان از کشت‌هاي نگهداري شده در سرما، گياه کامل باززايي کرد، لذا اين تکنيک مي‌تواند روشي مفيد جهت حفاظت از گياهان دارويي در معرض انقراض باشد. مثلاً بر اساس گزارشات منتشر شده، روش نگهداري در سرما، روشي مؤثر جهت نگهداري کشت‌هاي سلولي گياهان دارويي توليدکنندة آلکالوئيد همچون Rauvollfia serpentine , D. lanalta , A. belladonna , Hyoscyamus spp . است. اين تکنيک، مي‌تواند جهت نگهداري طيفي از بافت‌هاي گياهي چون مريستم‌ها، بساک و دانة گرده، جنين، کالوس و پروتوپلاست به‌کار رود. تنها محدوديت اين روش، مشکل دسترسي به نيتروژن مايع است.
توليد متابوليت‌هاي ثانويه از گياهان دارويي
از لحاظ تاريخي، اگرچه تکنيک ” کشت بافت ” براي اولين بار، در سال‌هاي 1940-1939 در مورد گياهان به‌کار گرفته‌شد، ولي در سال 1956 بود که يک شرکت دارويي در کشور آمريکا ( Pfizer Inc ) اولين پتنت را در مورد توليد متابوليت‌ها با استفاده از کشت توده‌اي سلول‌ها منتشر کرد. کول و استابو (1967) و هبل و همکاران (توانستند مقادير بيشتري از ترکيبات ويسناجين ( Visnagin ) و ديوسجنين ( Diosgenin ) را با استفاده از کشت بافت نسبت به حالت طبيعي (استخراج از گياه کامل) به‌‌دست آورند. گياهان، منبع بسياري از مواد شيميايي هستند که به‌عنوان ترکيب دارويي مصرف مي‌شوند. فرآورده‌هاي حاصل از متابوليسم ثانويه گياهي ( Secondary Metabolite ) جزو گرانبهاترين ترکيب شيميايي گياهي ( Phytochemical ) هستند. با استفاد از کشت بافت مي‌توان متابوليت‌هاي ثانويه را در شرايط آزمايشگاهي توليد نمود. لازم به‌ذکر است که متابوليت‌هاي ثانويه، دسته‌اي از مواد شامل اسيدهاي پيچيده، لاکتون‌ها، فلاونوئيدها و آنتوسيانين‌ها هستند که به‌صورت عصاره يا پودرهاي گياهي در درمان بسياري از بيماري‌هاي شايع به‌کار برده مي‌شوند.
راهکارهاي افزايش متابوليت‌هاي ثانويه گياهي از طريق کشت بافت
1- استفاده از محرک‌هاي ( Elicitors ) زنده و غير زنده‌اي که مي‌توانند مسيرهاي متابوليکي سنتز متابوليت‌هاي ثانويه را تحت تأثير قرار داده و ميزان توليد آنها را افزايش دهند. لازم به‌ذکر است که اين محرک‌ها در شرايط طبيعي نيز بر گياه تأثير گذاشته و باعث توليد يک متابوليت خاص مي‌شوند.
2- افزودن ترکيب اولية ( Precursor ) مناسب به محيط‌کشت، با اين ديدگاه که توليد محصول نهايي در نتيجه وجود اين ترکيبات در محيط‌کشت، القاء شود.
3- افزايش توليد يک متابوليت ثانويه در اثر ايجاد ژنوتيپ‌هاي جديدي که از طريق امتزاج پروتوپلاست يا مهندسي ژنتيک، به‌دست مي‌آيند.
4- استفاده از مواد موتاژن جهت ايجاد واريته‌هاي پربازده
5- کشت بافت ريشة گياهان دارويي (ريشه، نسبت به بافت‌هاي گياهي ديگر، پتانسيل بيشتري جهت توليد متابوليت‌هاي ثانويه دارد)
مثال‌هاي قابل ذکر آنقدر زياد است که تصور مي‌شود هر ماده‌اي با منشاء گياهي، از جمله، متابوليت‌هاي ثانويه را مي‌توان به‌وسيلة کشت‌هاي سلولي توليد کرد: از جمله ترکيباتي که از طريق کشت سلولي و کشت بافت به توليد انبوه رسيده است،‌ داروي ضد سرطان تاکسول است. اين دارو که در درمان سرطان‌هاي سينه و تخمدان به‌کار مي‌رود از پوست تنه درخت سرخدار ( Taxus brevilifolia L. ) استخراج مي‌گردد. از آنجايي‌که توليد تاکسول به‌دليل وجود 10 هستة استروئيدي در ساختار شيميايي آن بسيار مشکل است و جمعيت طبيعي درختان سرخدار نيز براي استخراج اين ماده بسيار اندک است، لذا راهکار ديگري را براي توليد تاکسول بايد به‌کار گرفت. در حال حاضر، براي توليد تاکسول از تکنيک کشت بافت و کشت قارچ‌هايي که بر روي درخت رشد کرده و تاکسول توليد مي‌کنند،‌ استفاده مي‌گردد.
سولاسودين ( Solasodine ) نيز از ترکيبات ديگري است که از طريق کشت سوسپانسيون سلولي گياه Solanum eleganifoliu به‌دست مي‌آيد. از جمله متابوليت‌هاي ديگري که از طريق تکنيک کشت بافت و در مقياس تجاري توليد مي‌شود، شيکونين ( Shikonin ) (رنگي با خاصيت ضد حساسيت و ضد باکتري) است. مثال‌هاي زير گوياي کارايي تکنيک کشت بافت در توليد متابوليت‌هاي ثانويه است.
توليد آلکالوئيد پيروليزيدين ( Pyrolizidine ) از کشت بافت ريشة Senecio sp ، سفالين ( Cephaelin ) و امتين ( Emetine ) از کشت کالوس Cephaelis ipecacuanha ، آلکالوئيد کوئينولين ( Quinoline ) از کشت سوسپانسيون سلولي Cinchona ledgerione و افزايش بيوسنتز آلکالوئيدهاي ايندولي با استفاده از کشت سوسپانسيون سلولي گياه Catharanthus roseus .


استفاده از بيورآکتورها در توليد صنعتي متابوليت‌هاي ثانويه
توليد متابوليت ثانوية گياهي با خصوصيات دارويي در شرايط آزمايشگاهي، فوايد زيادي در مقايسه با استخراج اين ترکيبات از گياهان، تحت شرايط طبيعي دارد. کنترل دقيق پارامترهاي مختلف، سبب مي‌شود که کيفيت مواد حاصل در طول زمان تغيير نکند. درحالي که در شرايط طبيعي مرتباٌ تحت تأثير شرايط آب و هوايي و آفات است. تحقيقات زيادي در زمينة استفاده از کشت‌هاي سوسپانسيون و سلول گياهي براي توليد متابوليت‌هاي ثانويه صورت گرفته است. از جمله ابزارهايي که براي کشت وسيع سلول‌هاي گياهي به‌کار رفته‌اند، بيورآکتورها هستند. بيورآکتورها، مهمترين ابزار در توليد تجاري متابوليت‌هاي ثانويه از طريق روش‌هاي بيوتکنولوژيک، محسوب مي‌شوند.
مزاياي استفاده از بيورآکتورها در کشت انبوه سلول‌هاي گياهي عبارتند از:
1- کنترل بهتر و دقيق‌تر شرايط خاص مورد نياز براي توليد صنعتي ترکيبات فعال زيستي از طريق کشت سوسپانسيون سلولي
2- امکان تثبيت شرايط در طول مراحل مختلف کشت سلولي در بيورآکتور
3- جابجايي و حمل‌ونقل آسان‌تر کشت (مثلاً، برداشتن مايه‌کوبه در اين حالت راحت است)
4- با توجه به اينکه در شرايط کشت سوسپانسيون، جذب مواد غذايي به‌وسيلة سلول‌ها افزايش مي‌يابد، لذا نرخ تکثير سلول‌ها زياد شده و به‌تبع آن ميزان محصول (ترکيب فعال زيستي) بيشتر مي‌شود.
5- در اين حال، گياهچه‌ها به آساني توليد و ازدياد مي‌شوند.
سيستم بيورآکتور براي کشت‌هاي جنين‌زا و ارگانزاي چندين گونة گياهي به‌کار رفته است که از آن‌جمله مي‌توان به توليد مقادير زيادي سانگئينارين ( sanguinarine ) از کشت سوسپانسيون سلولي Papaver somniferum با استفاده از بيورآکتور، اشاره کرد. با توجه به اينکه بيورآکتورها، شرايط بهينه را براي توليد متابوليت‌هاي ثانويه از سلول‌هاي گياهي فراهم مي‌آورند، لذا تغييرات زيادي در جهت بهينه‌سازي اين سيستم‌ها، براي توليد مواد با ارزش دارويي (با منشأ گياهي) همچون جينسنوسايد ( ginsenoside ) و شيکونين صورت گرفته است.


نشانگرهاي مولکولي
بخش مهم بعدي داراي کاربرد فراوان در حوزة گياهان دارويي، “نشانگرهاي مولکولي” است. قبل از اينکه به موارد کاربرد نشانگرهاي مولکولي پرداخته شود، لازم است دلايل لزوم استفاده از نشانگرهاي مولکولي در زمينة گياهان دارويي ذکر شود:
دلايل استفاده از نشانگرهاي مولکولي در زمينة گياهان دارويي
فاکتورهايي همچون خاک و‌ شرايط آب و هوايي، بقاي يک گونة خاص و همچنين محتواي ترکيب دارويي اين گياه را تحت تأثير قرار مي‌دهند. در چنين حالاتي علاوه بر اينکه بين ژنوتيپ‌هاي مختلف يک گونه تفاوت ديده مي‌شود از لحاظ ترکيب دارويي فعال نيز با هم فرق مي‌کنند. در هنگام استفادة تجاري، از اين گياه دو فاکتور، کيفيت نهايي داروي استحصالي از اين گياه را تحت تأثير قرار مي‌دهند:
1- تغيير محتواي يک ترکيب دارويي خاص در گياه مورد نظر
2- اشتباه گرفتن يک ترکيب دارويي خاص با اثر کمتر که از گياهان ديگر به‌دست آمده است. به‌جاي ترکيب دارويي اصلي که از گياه اصلي به‌دست مي‌آيد.
چنين تفاوت‌هايي، مشکلات زيادي را در تعيين و تشخيص گياهان دارويي خاص، با استفاده از روش‌هاي سنتي (مرفولوژيکي و ميکروسکوپي)، به‌دنبال خواهد داشت. براي روشن‌شدن موضوع به مثال زير توجه کنيد:
کوئينون يک ترکيب دارويي است که از پوست درخت سينکونا ( cinchona ) به‌دست مي‌آيد. پوست درختان سينکونا که در جلگه‌ها کشت شده‌اند، حاوي کوئيوني است که از لحاظ دارويي فعال است. گونه‌هاي مشابهي از اين درخت وجود دارند که به‌روي تپه‌ها و زمين‌هاي شيبدار رشد مي‌کنند و از لحاظ مرفولوژيکي (شکل ظاهري) مشابه گونه‌هايي هستند که در جلگه‌ها رشد مي‌کنند، اما در اين گونه‌ها کوئيون فعال وجود ندارد.
در طول دهه‌هاي گذشته، ابزارهايي که براي استانداردسازي داروهاي گياهي به‌وجود آمده‌اند، شامل ارزيابي ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک و همچنين تعيين نيمرخ شيميايي ( Chemoprofiling ) مواد گياهي بوده‌اند. قابل ذکر است که نيمرخ شيميايي، الگوي شيميايي ويژه‌اي براي يک گياه است که از تجزية عصارة‌ آن گياه به‌وسيلة تکنيک‌هايي چون TLC و HPTLC و HPLC به‌دست آمده است. ارزيابي ماکروسکوپيک مواد گياهي نيز بر اساس پارامترهايي چون شکل، اندازه، رنگ، بافت،‌ خصوصيات سطح گياه، مزه و غيره صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين، بسياري از تکنيک‌هاي آناليز، همچون آناليز حجمي ( Volumetric Analysis )، کروماتوگرافي گازي (Gas Chromatography )، کروماتوگرافي ستوني ( Column Chromatography ) و روش‌هاي اسپکتروفتومتريک نيز براي کنترل کيفي و استانداردسازي مواد دارويي گياهي، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
گرچه در روش‌هاي فوق، اطلاعات زيادي در مورد يک گياه دارويي و ترکيبات دارويي موجود در آن فراهم آيد، ولي مشکلات زيادي نيز به‌همراه دارد. مثلاً براي اينکه يک ترکيب شيميايي به‌عنوان يک نشانگر ( Marker ) جهت شناسايي يک گياه دارويي خاص، مورد استفاده قرار گيرد، بايد مختص همان‌گونة گياهي خاص باشد، در حالي‌که همة گياهان دارويي، داراي يک ترکيب شيميايي منحصربه‌فرد نيستند. همچنين بين بسياري از مولکول‌هاي شيميايي که به‌عنوان نشانگر و يا ترکيب دارويي خاص مدنظر هستند، هم‌پوشاني معني‌داري وجود دارد؛ اين موضوع در مورد ترکيبات فنولي و استرولي حادتر است.
يکي از عوامل مهم ديگري که استفاده از نيمرخ شيميايي را محدود مي‌سازد، ابهام در داده‌هاي حاصل از انگشت‌نگاري شيميايي (Chemical Fingerprinting) است. اين ابهام، در اثر تجمع مواد مصنوعي در پروفيل شيميايي حادث مي‌شود. علاوه بر اين، فاکتورهاي ديگري، پروفيل شيميايي يک گياه را تغيير مي‌دهند. که از جمله اين فاکتورها مي‌توان فاکتورهاي دروني چون عوامل ژنتيکي و فاکتورهاي بروني چون کشت، برداشت، خشک‌کردن و شرايط انبارداري گياهان دارويي را ذکر نمود. مطالعات شيموتاکسونوميکي (طبقه‌بندي گياهان بر اساس ترکيبات شيميايي موجود در گياه) که به‌طور معمول در آزمايشگاه‌هاي مختلف استفاده مي‌شوند، تنها مي‌توانند به‌عنوان معيار کيفي در مورد متابوليت‌هاي ثانويه، مورد استفاده قرار مي‌گيرند و براي تعيين کمي اين ترکيبات، استفاده از نشانگرهاي ويژه (شيميايي) که به‌کمک آن به آساني بتوان گونه‌هاي گياهان دارويي را از يکديگر تشخيص داد، يک الزام است. در اين رابطه، همان‌طور که در فوق ذکر شد، در هرگياه يک نشانگر منحصر به فرد را نمي‌توان يافت.
مشکلي که در شناسايي گونه‌هاي گياهان دارويي با استفاده از صفات مرفولوژيک وجود دارد، وجود نام‌هاي گياهشناسي متفاوت در مورد يک گياه در نواحي مختلف جهان است. در اين حالت ممکن است گونه‌هاي گياهان دارويي نادر و مفيد، با گونه‌هاي ديگري که از لحاظ مرفولوژيکي به گياه اصلي شبيه‌اند، اشتباه فرض شوند.
بنابراين، با توجه به مشکلات موجود در زمينة شناسايي گياهان دارويي با استفاده از روش‌هاي سنتي و با توجه به پيشرفت محققين در زمينة ايجاد نشانگرهاي DNA ‌،‌ استفاده از اين تکنيک‌هاي نوين مي‌تواند ابزاري قدرتمند در استفاده کارا از گونه‌هاي مؤثر دارويي محسوب شود. از جمله مزاياي اين نشانگرها، عدم وابستگي به سن و شرايط فيزيولوژيکي و محيطي گياه دارويي است. پروفيلي که از انگشت نگاري DNA يک گياه دارويي به‌دست مي‌آيد، کاملاً به همان گونه اختصاص دارد. همچنين براي استخراج DNA به‌عنوان مادة آزمايشي در آزمايشات نشانگرهاي مولکولي، علاوه بر بافت تازه، مي‌توان از بافت خشک نيز استفاده نمود و از اين رو، شکل فيزيکي نمونه براي ارزيابي آن گونه، اهميت ندارد. نشانگرهاي مختلفي بدين منظور ايجاد شده‌اند که از آن جمله مي‌توان به روش‌هاي مبتني بر هيبريداسيون (مانند RFLP )، روش‌هاي مبتني بر RCR (مانند AFLP ) و روش‌هاي مبتني بر توالي‌يابي (مانند ITS ) اشاره کرد.
برخي موارد کاربرد نشانگرهاي DNA در زمينة گياهان دارويي


ارزيابي تنوع ژنتيکي و تعيين ژنوتيپ (Genotyping)
تحقيقات نشان داده است که شرايط جغرافيايي،‌ مواد دارويي فعال گياهان دارويي را از لحاظ کمي و کيفي، تحت تأثير قرار مي‌دهد. بر پاية تحقيقات انجام شده، عوامل محيطي محل رويش گياهان دارويي در سه محور زير بر آنها تاثير مي‌گذارد:
1- تاثير بر مقدار کل مادة مؤثرة گياهان دارويي
2- تاثير بر عناصر تشکيل دهندة مواد مؤثره
3- تاثير بر مقدار توليد وزن خشک گياه
عوامل محيطي که تاثير بسيار عمده‌اي بر کميت و کيفيت مواد مؤثرة آنها مي‌گذارد عبارتنداز نور، درجه حرارت، آبياري و ارتفاع محل. بنابراين نياز است که به‌دقت اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. به اين خاطر، بسياري از محققين، تأثير تنوع جغرافيايي بر گياهان دارويي را از لحاظ تغييرات در سطوح مولکول DNA (ژنتيک) مطالعه نموده‌اند. اين برآوردها از تنوع ژنتيکي مي‌تواند در طراحي برنامه‌هاي اصلاحي گياهان دارويي و همچنين مديريت و حفاظت از ژرم‌پلاسم آنها به‌کار رود.
شناسايي دقيق گياهان دارويي
از نشانگرهاي DNA مي‌توان براي شناسايي دقيق گونه‌هاي گياهان دارويي مهم، استفاده کرد. اهميت استفاده از اين نشانگرها، به‌ويژه در مورد گونه‌ها و يا واريته‌هايي که از لحاظ مرفولوژيکي و فيتوشيميايي به هم شبيهند، دوچندان مي‌شود. گاهي ممکن است بر اثر اصلاح گياهان دارويي کالتيوارهايي به‌وجود آيد که هر چند از نظر ظاهر با ساير افراد آن‌گونه تفاوتي ندارد ولي از نظر کميت و کيفيت مواد مؤثره اختلاف‌هاي زيادي با آنها داشته باشد. در اين حالت اصلاح‌کنندگان چنين گياهاني بايد تمام مشخصات آن کالتيوار را از نظر خصوصيات مواد مؤثره ارايه دهند که شناسايي و معرفي خصوصيات مذکور مستلزم صرف هزينه و زمان زياد از نظر کسب اطلاعات گسترده دربارة فرآيندهاي متابوليسمي گياه مربوطه است. به‌علاوه امکان تغييرپذيري وضعيت توليد و تراوش مواد مؤثره در مراحل مختلف رويش گياه همواره بايد مورد نظر اصلاح‌کننده قرار داشته‌باشد. به‌عنوان مثال، از نشانگرهاي RAPD و PBR براي شناسايي دقيق گونة P.ginseng در بين جمعيت‌هاي جينسنگ ( ginseng ) استفاده شده است. همچنين برخي از محققين از يک راهکار جديد به‌نام DALP ( Direct Amplification of Length Polymorphism ) براي شناسايي دقيق Panax ginseng و Panax quinquefolius استفاده کرده‌اند.
انتخاب کيموتايپ‌هاي (Chemotypes) مناسب به‌کمک نشانگر
علاوه بر شناسايي دقيق گونه‌ها، پيش‌بيني غلظت مادة شيميايي فعال گياهي (Active Phytochemical) نيز براي کنترل کيفي يک گياه دارويي مهم است . شناسايي نشانگرهاي (DNA QTL) که با مقدار آن ترکيب دارويي خاص همبستگي دارند، مي‌تواند جهت کنترل کيفي و کمي مواد خام گياهي، مؤثر واقع شود. لازم به‌ذکر است که تنها تفاوت بين کيموتايپ‌هاي مختلف، مقدار مادة شيميايي فعال آنها است. همچنين، پروفيل‌هاي حاصل از نشانگرهاي DNA مي‌توانند جهت تعيين روابط فيلوژنتيکي (خويشاوندي) بين کيموتايپ‌هاي مختلف يک گونه گياه دارويي به‌کار روند. در سال‌هاي اخير مطالعات زيادي به‌منظور تعيين رابطة بين نشانگرهاي DNA و تنوعات کمي وکيفي ترکيبات فعال دارويي در بين گونه‌ها و خويشاوندان نزديک گياهان دارويي، صورت گرفته و يا در حال انجام است. از طرفي، به‌کارگيري توأم تکنيک‌هاي مولکولي و تکنيک‌هاي آناليزي ديگر، چون TLC و HPLC ، مي‌تواند شناخت ما را نسبت به يک گونة دارويي خاص و به تبع آن کنترل کيفي و کمي ترکيب دارويي مورد نظر در سطح صنعتي، افزايش دهد. به‌عنوان مثال بررسي تنوع ژنتيکي Artemisia annua ، به‌عنوان منبع ترکيب ضد ملارياي آرتميزينين (artemisinin)، نشان مي‌دهد که ژنوتيپ‌هاي اين گياه در سراسر هند، از لحاظ محتواي اين ترکيب (مقدار مادة مؤثرة آرتمزينين)، تنوع نشان مي‌دهند. اين بررسي با استفاده از نشانگر RAPD (يک نوع نشانگر DNA ) صورت گرفته است.


مهندسي ژنتيک
شاخة بعدي بيوتکنولوژي که در زمينة گياهان دارويي کاربردهاي فراواني دارد، “مهندسي ژنتيک” است. پيشرفت‌هاي اخير در زمينة ژنتيک گياهي و تکنولوژي DNA نوترکيب، کمک شاياني به بهبود و تقويت تحقيقات در زمينة بيوسنتز متابوليت‌هاي ثانويه کرده است. قسمت اعظمي از تحقيقات در زمينة متابوليت‌هاي ثانويه، به‌روي شناسايي و دستکاري ژنتيکي آنزيم‌هاي دخيل در مسير متابوليکي سنتز يک متابوليت ثانويه، متمرکز شده‌است. ابزار طبيعي که در فرآيند مهندسي ژنتيک و در اکثر گونه‌هاي گياهي و بخصوص گياهان دولپه به‌کار مي‌رود، يک باکتري خاکزي به‌نام آگروباکتريوم (Agrobacterium) است. گونه‌هاي مختلف اين باکتري، مهندسان طبيعي هستند که بيماري‌هاي‌ تومور گال طوقه‌ (Crown Gall Tumour) و ريشة مويي (Hairy Root) را در گياهان سبب مي‌شوند. تحقيقات نشان داده‌است که ريشه‌هاي مويي توليد شده به‌وسيلة گونه‌اي از اين باکتري به‌نام‌ A. rhizogenes ‌، بافتي مناسب براي توليد متابوليت ثانويه هستند. به علت پايداري و توليد زياد اين بافت‌ها در شرايط کشت عاري از هورمون، تاکنون گونه‌هاي دارويي زيادي با استفاده از اين باکتري تغيير يافته‌اند. که از آن جمله مي‌توان به کشت ريشة‌ مويي گياه دارويي Artemisia annua به‌منظور توليد ترکيب دارويي فعال، اشاره کرد. تحقيقات نشان داده است که شرايط جغرافيايي،‌ مواد دارويي فعال گياهان دارويي را از لحاظ کمي و کيفي، تحت تأثير قرار مي‌دهد.
بنابراين مي‌توان ديد که مهندسي ژنتيک مي‌تواند به‌عنوان ابزاري قدرتمند جهت توليد متابوليت‌هاي ثانوية جديد و همچنين افزايش مقدار متابوليت‌هاي ثانويه موجود در يک گياه به‌کار رود.


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/06/11ساعت 12:22 بعد از ظهر  توسط رضا فرجامی نژاد  | 

سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوشیمی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

مقدمه- ساختمان پروتئین ها- ساختمان اسیدهای آمینه عمومی و انواع اسیدهای آمینه- پیوندهای پپتیدی- نقش پروتئینها در سلولهای زنده- پروتئین های ساختمانی و نقش آنها در سلولهای زنده- پروتئین های آنزیمی و  نقش آنها در سلولهای زنده- حفاظت آنزیمی و نقش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در آن- روش های اندازه گیری فعالیت آنزیمی- اساس و روشهای جداسازی و خالص سازی پروتئین ها- DNA و نقش آن در سنتز پروتئین ها- تغییرات مولکولی پس از سنتز در پروتئین ها.

میکروبیولوژی عمومی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: تاریخچه میکروب شناسی- طبقه بندی میکروبها- اثر عوامل مختلف روی میکروبها- خواص و اعمال باکتری ها- رنگ آمیزی میکروبها- محیطهای کشت و طرز تهییه آنها- میکروبولوژی و بهداشت مواد غذایی- سالم سازی شیر- میکروبولوژی سرکه- میکروبولوژی سیلوها- میکروبولوژی آبها- میکروبولوژی خاک.

عملی: آشنایی با لوازم کار آزمایشگاهی- روشهای استریل کردن- تهییه نمونه های آزمایشگاهی- رنگ آمیزی- جدا کردن میکروارگانیزم ها از یکدیگر(روشهای مکانیکی و روشهای ویژه)- شمارش میکرو ارگانیزم ها( مستقیم- به وسیله کشت و غیر مستقیم بوسیله فعالیت های متابولیک)

ژنتیک مولکولی مقدماتی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

مقدمه- پیدایش ترسیم ژنتیک مولکولی-  ساختمان  DNA وRNA (اسیدهای نوکلئیک)- سنتز پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک- کار انواع RNA (mRNA. tRNA. rRNA) در پروتئین سازی- کد ژنتیکی- مراحل سنتز پروتئین- تفاوت سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت از نظر کپی سازی و ترجمه mRNA- کنترل در پروکاریوت ها، اپرون ها، اپرون لاکتوز، آؤابیتوز، کنترل مرکب، گالاکتوز- کنترل اختتام نسخه برداری سنتز RNA و پروسس آن در یوکاریوتها- انترونها و آکسونها- تعریف بیولوژیکی ژن- سیسترون- ژنهای دوبل شده- DNAمکرر- فامیلیهای ژن- سنتز DNA، مرمت و مکانیزم حمل- شروع سنتز DNA در پروکاریوتها و یوکاریوتها- ساختمان کروموزوم: نوکلئوزومها، مرمت و نوترکیبی DNA_ ترانسپوزانهای باکتریایی_ ترانسپوزان در سلولهای یوکاریوت.

هورمونهای گیاهی و تمایز بافتها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

هورمونها: مقدمه- تاریخچه هورمونهای گیاهی- ساختمان شیمیایی هورمونهای گیاهی- محل سنتز، بیوسنتز، مکانیزم عمل، انتقال و نقه تاثیر هورمونهای گیاهی مشتمل بر اکسینها، سیتوکنین ها، جیبرلینها، آبسسیک اسید و سایر بازدارنده های رشد-  اثرات متقابل هورمونهای گیاهی- کاربرد هورمونهای گیاهی در بیوتکنولوژی.

تمایز بافتی: مقدمه و تاریخچه- تعریف رشد- تکامل و تمایز- جذب مواد- تقسیم و رشد سلول- پدیده تروپیسم و فتو پریود- طرح ریزی، رشد و تکامل جنین- مریستم لایه های زاینده وسایر اندامها- تشکیل میوه و دانه به روشهای جنسی و غیر جنسی-  اثرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر مراحل مختلف رشد و تکامل گیاهی.

ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: مقدمه، تاریخچه، تجهیزات و ادوات لازم- محیطهای کشت و طرز تهیه آنها- گزینش ریز نمونه ها- روشهای جدا سازی و ضد عفونی بافتهای گیاهی- نگهداری و پرورش کشتها- عوامل موثر بر رشد و شکل زایی- مبانی و مراحل ریز ازدیادی و کشت بافت- ریز پیوندی- کشت مریستم- کشت نوک شاخه- کشت پنبه- کشت تعلیقی سلول- کشت پروتوپلاست- جنین زایی- کشت بساک و گرده- کشت تخمدان و تخمک- کشت جنین-کشت بذر- کشت هاگ- دگرگونی های ژنتیکی- بافت ناهمسانی و اپی ژنتیک در حین ریز ازدیادی- پیشرفتهای ریز ازدیادی در زمینه میوه ها، سبزی ها، گلها و کاربرد آن در تولید انبوه- فراورده های ثانویه در کشت بافت و ریز ازدیادی- نگهداری مواد ژنتیکی گیاهی.

عملی: آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی کشت بافت- جداسازی و کشت انواع نمونه های گیاهی- بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد در کشت ضد عفونی شده بافتهای گیاهی.

بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

کاربرد مارکرهای مولکولی در ژنتیک و اصلاح نباتات- بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان- گروه بندی کلاستر و تعیین رابطه فیلوژنی- مارکرهای ایزوزایمی-تعیین کیفیت غلات و حبوبات با بررسی الگوی پروتئین ذخیره ای( گلیادین، گلوتنین، زئین، فازئولین و ...) تکنیک RFLP و کاربرد آن- تشخیص الگوی باندها- تکنیک RAPD

مهندسی ژنتیک(کلون کردن ژن)

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ژنتیک مولکولی مقدماتی

سر فصل درس:

مقدمه- انواع ناقلها- تهیه DNA خالص- ایجاد تغییرات در DNA خالص (آنزیم های برنده و متصل کننده)- ایجاد DNA نوترکیب- انتقال DNA نوترکیب به باکتری- ناقلهای E.coli- ناقلها در مخمر گیاهان( سیستم آگروباکتریوم و ویروس ca mv) و سلولهای حیوانی- لایبراری ژنومی- cDNA لایبرری-انتخاب کلن خاص- روش شناسایی کلن- مطالعه ژن کلون شده- تعیین سیکونس- بروز ژن- شناسایی و بررسی محصول تولیدی ژن- کاربرد کلن کردن در بیوتکنولوژی- تولید هورمون ها و واکسن ها.

ژنتیک تکمیلی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

وراثت سیتوپلاسمی شامل: وجود ماده ژنی در داخل سیتوپلاسم، اهمیت وراثت سیتوپلاسمی در میکروارگانیزمها و اهمیت وراثت سیتوپلاسمی در گیاهان-  ژنتیک پلیپلوئید ها شامل: ژنتیک اتوپلوئیدها، ژنتیک آلوپلوئیدها و ژنتیک آنوپلوئیدها- موتاسیون و اصلاح نباتات شامل: عوامل جهش زا، طرز استفاده از عوامل جهش زا در ایجاد موتاسیون- ژنتیک میکروارگانیزم ها شامل: ژنتیک قارچها، ژنتیک باکتریها و ژنتیک ویروسها- ژنتیک خودناسازگاری، مهندسی ژنتیک در گیاهان.

اصلاح نباتات تکمیلی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

مقایسه روشهای مختلف اصلاح نباتات با یکدیگر- جمع آوری ارزیابی و نگهداری منابع ژنتیک گیاهی و استفاده از آن در اصلاح نباتات- استفاده از پلیپلوئیدی در اصلاح نباتات- به نژادی برای کیفیت مواد غذایی گیاه مانند روغن، پروتئین و غیره- به نژادی برای مقاومت به امراض و آفات- بهنژادی برای صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه- بهنژادی برای مقاومت به تنشهای محیطی مانند خشکی، شوری،سرما و غیره-اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط در اصلاح نباتات- اینبریدینگ و هتروزیس- نحوه اصلاح نباتات با استفاده از موتاسیون- بکرزایی و آپومیکسی در اصلاح نباتات-

اصلاح نباتات کاربردی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

آشنایی با تکنیکها و روشهای مورد استفاده در تحقیقات بهنژادی در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه شامل: نحوه دو رگ گیری در گونه های مختلف گیاهی،اشکالات موجود و طرق رفع آنها- دورگ گیری با کاربرد نر عقیمی- روشهای نگهداری دانه گرده و تعیین میزان فعالیت آنها- چگونگی انجام برنامه موتاسیون در گیاه- نحوه ایجاد پلیپلوئیدی درگیاهان زراعی با کاربرد کلشی سین- نحوه مطالعه مقاومت به بیماریها در گیاهان- کنترل و گواهی بذر.

سیتوژنتیک

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: تاریخچه علوم سیتوژنتیک-آَنایی با انواع میکروسکوپ معمولی و میکروسکوپ الکترونی- کروموزومها شامل: انواع و ساختمان آنها- کاریوتیپ- تئوری کروموزومی وراثت- تغییرات ساختمان کروموزومها شامل: نقص کروموزومی، دو برابر شدن قطعات کروموزومی،انورسیون و مبادله قطعات کروموزومهای غیر هومولوگ-  تغییرات در تعداد کروموزومها شامل آنوپلوئیدی و پلی پلوئیدی- کراسینگ اوور و اثبات سیتولوژیکی آن- اثر مواد موتاژن و کلشی سین بر ساختمان و تعداد کروموزومها.

عملی: کار با انواع میکروسکوپ- رنگ آمیزی کروموزومها و مشاهده آنها در موجودات مختلف- مشاهده کروموزومهای غدد بزاقی مگس سرکه-شمارش کروموزومها و تهیه کاریوتیپ در یک گیاه یا حیوان- مشاهده و تشخیص پلی پلوئیدی- مشاهده تغییرات یک کروموزوم در یک موجود.

بیماریهای گیاهی تکمیلی

تعداد واحد: 3

نوع واحد:نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

قسمت اول: مطالب تکمیلی در مورد چگونگی آلودگی گیاه و مراحل مختلف آن توسط عوامل بیماریزا شامل قارچها، پروکاریوتها، نماتد ها و ویروسها- اثر عوامل بیماریزا روی پدیده فتوسنتز، تنفس، متابولیسم ازت و متابولیسم فنل- مکانیزم دفاع گیاه میزبان در مقابل عوامل بیماریزا.

قسمت دوم: مطالب تکمیلی و تازه های علمی در مورد شناسایی و طبقه بندی بیولوژی، فیزیولوژی و اپیدمیولوژی عوامل مهم بیماریزای گیاهان زراعی(غلات، علوفه، صنعتی و روغنی)، باغی(درختان میوه، دانه ریزها،سبزیجات، زینتی) و مرتعی که از نظر اقتصادی و وسعت سطوح کشت در کشور دارای اهمیت میباشند.

بیومتری (2)

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

تجزیه واریانس دو طرفه با تعداد نمونه نامساوی- روشهای تکمیلیX2-  تجزیه کوواریانس- تابع تشخیص- تجزیه به عاملها- سری پواسن.

ژنتیک میکروبها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ژنتیک مولکولی مقدماتی

سر فصل درس:

باکتری: اختصاصات عمومی- کشت باکتری- تهییه کشت خالص- موتاسیونها- ایزولاسیون موتانتها- تشخیص موتاسیونهای غذایی- موتاژنز- انواع پلاسمیدها و اختصاصات آنها- کپی سازی در پلاسمید- انتقال DNA پلاسمیدی ژنهای tra- کروموزوم باکتری- تلاقی باکتریایی- ترانسفورماسیون- نوترکیبی.

فاژها: اختصاصات عمومی- ساختمان- کشت- سیکل لایزوژنی- نوترکیبی در فاژها- فاژ T4- فاژ ג سیکل زندگی- کپی سازی و سازمان ژنی- ترانسداکسیون.

کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهپزشکی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی+ بیماریهای گیاهی پیشرفته+ ژنتیک میکروبها

سر فصل درس:

نظری: 1. استفاده از تکنیکهای کشت بافت در بیماریهای گیاهی: تکثیر کلن، کشت مریستم انتهایی، کشت سلولی و واکنش آن در مقابل پارازیتها، سموم(Toxin) قارچکشها، ویروس کشها، پروتوپلاست گیاهی، سیستم آگروباکتریوم برای تولی گیاهان تراریخته با استفاده از تغییرات سوماکلونال برای تهییه گیاهان مقاوم،استفاده از هیبریداسیون سوماتیکی برای انتقال مقاومت به بیماری به گیاهان هاپلوئید- تهیه گیاهان مقاوم به علف کشبا استفاده از کشت بافت.

2. استفاده از مارکرهای مولکولی مانند آیزوزایم، RFLP  وRAPD جهت سلکسیون گیاهان مقاوم به بیماری و آفات

3. استفاده از DNA نوترکیب در گیاهپزشکی جهت تهیه گیاهان مقاوم به بیماری و آفات: کلن کردن ژن، لایبرری ژنومی، لایبرری cDNA، انواع ناقلهای کلن کردن در E.coli و باکتریها، ناقلهای کلن کردن در گیاهان، بررسی ژنهای بیماریزا و غیر بیماریزا در پارازیت ها و ژنهای مقاومت در گیاهان.

عملی: انجام عملیات کشت بافت و تکنیکهای آیزوزایم و الکتروفورز پروتئین کل.

کاربرد بیوتکنولوژی در زراعت و اصلاح نباتات

تعداد واحد: 2

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی

سر فصل درس:

نظری: مقدمه- اهمیت کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات- کاربرد کشت بافت، سلول گیاهی و امتزاج پروتوپلاست در گیاهان مهم زراعی- کاربرد مارکرهای مولکولی مانند پروتئین ذخیره دانه، آِیزوزایم ها، RFLP و RAPD در گیاهان زراعی.

عملی: انجام عملیات کشت بافت و سلول گیاهی در چند گونه مهم زراعی- آشنایی با الکتروفورسیس برای پروتئین ذخیره دانه گندم در رابطه با ارزش نانوایی و کیفیت ماکارونی- آشنایی با تکنیکهای آیزوزیم، RFLP و RAPD در چند گیاه زراعی.

کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی

سر فصل درس:

نظری: مقدمه- تاریخچه،اهمیت کاربردبیوتکنولوژی در تولید و تکثیر محصولات باغی(درخت میوه، سبزی، گل)- ریز ازدیادی محصولات باغی به روش کشت بافت- تولید محصولات باغی عاری از عوامل بیماریزا- ایجاد گیاهان هاپلوئید و دی هاپلوئید هیبریدهای بین گونه ای و سماتیکی- استفاده از مارکرهای مولکولی- ایجاد گیاهان ترانسژنیک و واریانت های ژنتیکی- تولید بذور مصنوعی-نگهداری منابع ژنتیکی- تولید مواد متابولیت ثانویه- تثبیت بیولوژیک ازت- مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات- بیماریها و علفهای هرز.

عملی: انجام عملیات کشت سلول و بافت در یک گونه از محصولات باغی(درخت میوه، سبزی و گل).

کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهان جنگلی

 تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی

سر فصل درس:

نظری: مقدمه- تاریخچه- اهمیت کاربردبیوتکنولوژی در تولید و تکثیر درختان جنگلی- ریز ازدیادی درختان جنگلی به روش کشت بافت- تولید درختان عاری از عوامل بیماریزا- ایجاد هیبرید بین گونه ای و سوماتیکی- استفاده از مارکرهای مولکولی- ایجاد درختان ترانسژنیک و واریانت های ژنتیکی- نگهداری منابع ژنتیکی- تولید ترکیبات ثانویه- تثبیت بیولوژیکی ازت- مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات، بیماریها و علفهای هرز.

عملی: انجام عملیات کشت سلول و بافت در یک گونه از درختان جنگلی.

کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی

تعداد واحد: 2

نوع واحد:1 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: کاربرد کامپیوترهای PCدر بیوتکنولوژی: استفاده از بسته های نرم افزاری جهت ضبط اطلاعات- تجزیه و تحلیل آماری- تعیین توالی های ژنیو تهیه نقشه لینکاژ.

عملی: کار با کامپیوتر در موارد فوق.

بیولوژی سلول

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

اصول مطالعه سلول: مروری بر ساختمان سلول و مفاهیم مربوط به آن- مولکولهای بیولوژیکی و انرژی های بیولوژیکی( شیمی اتم کربن، کربوهیدراتها، چربیها، پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و مولکولهای انرژی زا از قبیل ATP و غیره)- آنزیمها و نقش آنها در بیولوژی سلول- ساختمان دیواره سلول و نقش آن در حیات سلول( مدلهای ساختمانی، حرکت مواد از دیواره سلولی و ارتباطات بین سلولی)- مروری مختصر بر سیستم ژنتیک سلولی( ساختمان مواد توارثی DNA، RNA و فرایندهای همانند سازی و نسخه برداری).

اجزاء سیتوپلاسمی سلول: ریبوزومها و فرایند ترجمه( شکل کلی ریبوزوم و نحوه تشکیل آن، RNA، پروتئین سازی و ممانعت کننده های آن)- میتوکندریها و جریان انرژی سلول(فرم و ساختمان میتوکندری، جریان انتقال انرژی و ارتباطات مربوطه)- کلروپلاست و فتوسنتز(ساختار عمومی سیستم فتوسنتز، واکنشهای کلی مریوط به فتوسنتز، واکنشهای نوری فتوسنتز و فتوسیستمهای ⅠوⅡ، واکنشهای تاریکی،فتورسپیریشن یا (تنفس نوری) و ساختمان ژنتیکی کلروپلاستها- فعالیتهای ژنتیکی اجزاء سلولی( فعالیتهایDNA ریبوزومها و ژنها و پروتئین سازی در اجزاء سلولی مانند کلروپلاستها و میتوکندری)- دستگاه گلژِِی، لیزوزیم ها و میکروبادیها و نقش آنها در بیولوژی سلول- ساختمانهایی که با حرکت سلول ارتباط دارند(رشته های ماهیچه ها، سانتریولها، مژکها و تاژکها، دستگاه میتوزی، میکروفیلامنها)

مسائل اقتصادی- اجتماعی بیوتکنولوژِی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نقش بخش خصوصی و بخش عمومی در توسعه و نشر بیوتکنولوژِی در کشاورزی- بیوتکنولوژی و مسئله فقر در جهان سوم: بررسی اثر بیوتکنولوژی بر روی اشتغال ، تولید ناخالص ملی و توزیع درآمد: چگونگی توزیع منافع بیوتکنولوژی بین گروههای مختلف:زارعین خرده پا، زارعین بزرگ و مصرف کننده- اثر بیوتکنولوژی بر روی هزینه و در آمد محصولات کشاورزی- بیوتکنولوژی و نوسانات تولید و ریسک- بیوتکنولوژِی و توسعه پایدار: اثر بیوتکنولوژِی بر روی میزان مصرف سموم گیاهی و سایر نهاده های کشاورزی- بیوتکنولوژِی و شرکتهای چند ملیتی-  جنبه های حقوقی بیوتکنولوژِی- بررسی امکان انتقال بیوتکنولوژِی به کشورهای جهان سوم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/06/11ساعت 12:14 بعد از ظهر  توسط رضا فرجامی نژاد  |